Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Wang Pi
A HEXAGRAMOK MAGYARÁZATÁNAK MAGYARÁZATA

Tőkei Ferenc fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár


[Ez a fejtegetés Wang Pi (226-249) "A Ji king egyszerű
magyarázatai" című könyvéből való. Wang Pi a Három Királyság
korának neves filozófusa volt, a neo-taoizmus ("Titokzatos
Tanitás") egyik áramlatának, "A nemlét becsülése"
iskolájának egyik alapítója és reprezentatív képviselője.
Ő adta ki a `Lao-ce (avagy az Út és Erény könyve)`
hagyományos és ezért máig mérvadó szövegváltozatát is.]


Voltaképpen mit jelent a hexagramok magyarázata?
Megmagyarázni egy hexagram lényegét, s világossá tenni a fő
elvet, amelyből kifejlődött.

A sok nem képes irányítani a sokat, a sok irányítója
csak a legkevesebb [= az egy] lehet. A mozgás nem képes
szabályozni a mozgást, az égalatti mozgását szabályozni
azzal lehet, ami szilárdan az egyben gyökeredzik. Ezért, ami
által a soknak megadatik, hogy létezzék, az nem más, mint
hogy fő elve mindig visszatér az egyhez; ami által pedig a
mozgásnak megadatik a működés, az, hogy forrása soha nem a
kettő.

A dolgok sohasem tévednek el, (mert) mindig a saját
elvüket követik. Megvan az irányító, amely egyesíti őket, s
megvan a vezető, amely egybegyűjti őket. Ezért sokfélék, de
nem zavarosak, nagyszámúak, de nem bizonytalanok. Mert a hat
vonalnak egymással való kombinációiból kiemelhetünk egyet s
annak révén megmagyarázhatjuk; a kemény és a gyönge [= a
`jang` és a `jin`] kölcsönhatását is, minthogy meg lehet
állapítani a fő elvét, ezáltal megmagyarázhatjuk. Ezért van,
hogy "ha összekevert dolgokból kiválasztjuk az 'erényt', ha
különbséget teszünk az igaz és a hamis között, de nem
találjuk meg a középponti vonalat [= fő elvet], akkor semmit
sem érthetünk meg teljes egészében".

Ezért ha a maguk egységében vizsgáljuk őket, akkor a
dolgok lehetnek bármily nagyszámúak, tudjuk, hogy az egy
megragadásával kezelni lehet őket; ha a gyökerükből
kiindulva vesszük szemügyre őket, akkor a jelentésük legyen
bármily széleskörő, mégis tudjuk, hogy egyetlen névvel
összefoglalhatjuk őket. Ha csillagászati eszközzel nézzük a
nagy (égi) mozgásokat, akkor az ég és a föld mozgását nincs
okunk csodának tartani; ha központi helyet foglalunk el,
onnan nézzük mindazt, ami jön, akkor a hat irányból jövőket
összegyűjtve sincs okunk soknak tartani.

Ezért, ha kimondjuk a hexagram nevét, jelentéseinek
megvan a fő elve; s (a `Ji king` Csatolt Magyarázatai
szerint) "ha elolvassuk egy hexagram magyarázatát, akkor
többet értünk meg (a jelentéseiből), mint a felét". A múlt
és a jelen legyen bármily különböző, a hadsereg és az ország
is különböző megjelenésű, de ha a központi elvet alkalmazzuk
rájuk, akkor nem is lehetnek oly távoliak egymástól. A
különbözőségek megteremtődnek s tízezerszer megváltoznak, de
a vezető elv ugyanaz marad; amit egy hexagram magyarázatában
becsülünk, az éppen így teljesedik ki.

Ami kevés, az a sok által értékes; ami ritka, az éppen
a tömeges révén lesz vezető. Ha egy hexagramban öt `jang`
van és csak egy `jin`, akkor az egy `jin` lesz a vezető
elve; ha öt `jin` van benne és csak egy `jang`, akkor az egy
`jang` lesz a vezető elve. Amit a `jin` keres, az a `jang`,
s amit a `jang` keres, az a `jin`. Ha a `jang` egy és
ugyanaz, akkor az öt `jin` hogy is lenne képes egyesülés
nélkül visszatéríteni őt? És ha a a `jin` egymagában van,
akkor az öt `jang `hogy is lenne képes egyesülés nélkül
követni őt? Ezért a `jin` vonal, noha szerényebb, mégis a
hexagram fő elvévé lesz, hiszen a legkevesebb helyet
foglalja el. Némelyek azonban nem törődnek a vonalakkal és
kettősnek fogják fel a lényeget, pedig hát a hexagram
lényege vajon nem a vonalakból következik-e?

Sokfélék (a dolgok), de nem kell attól félni, hogy
zavarosak lesznek, s változnak is, de nem kell attól félni,
hogy eltévednek; a korlátozással megőrizhető a tágasság, az
egyszerűséggel megmenthető a sokaság, s ehhez csak a
hexagramok magyarázata kell! A zűrzavarban sem tud
összezavarodni, a változásban sem tud elváltozni: ha ez nem
az égalatti legfinomabb (elve), akkor ugyan mi lenne képes
mindezekre? Ezért, ha egy hexagram magyarázatát ennek (az
elvnek) a segítségével vesszük szemügyre, akkor a
jelentéseit jól lehet látni.

*